Co říkáte na Outdoor Bazar?

Omlouváme se, ale činnost serveru bude 31.5.2017 ukončena

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového serveru Outdoor-Bazar, dostupného na internetové adrese (URL): http://www.outdoor-bazar.cz (dále jen „Outdoor-Bazar“ nebo jen „Server“) je společnost Govia, s.r.o. se sídlem Březová alej 1304/3, PSČ 46001, Liberec, IČO: 29241260, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 30404 (dále jen „Provozovatel“).

 1. Předmět služby

  1. Prostřednictvím serveru Outdoor-Bazar jsou zobrazovány nabídky zboží a/nebo služeb (dále také jen „Inzerce“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek.
  2. Server Outdoor-Bazar je zaměřen na zobrazování Inzerce Inzerentů za účelem nabídky a prodeje zboží a/nebo služeb výhradně outdoorového charakteru Zájemcům o takové zboží a/nebo službu (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzercí zveřejněných na Serveru.
  3. Zbožím a/nebo službou outdoorového charakteru se rozumí zboží a/nebo služba svým charakterem určená k aktivitám spojeným s pobytem v přírodě. Zejména pak k trávení volného času při aktivitách jako jsou horolezectví, pěší turistika, vodáctví, tábornictví, geocaching, lyžování, bruslení a další obdobné.
  4. Inzerce na serveru Outdoor-Bazar je poskytována bezplatně.
 2. Inzerenti

  1. Inzerci na Serveru Outdoor-Bazar je oprávněn vkládat pouze Inzerent, který vyplní povinné údaje ve formuláři pro vložení Inzerce - položky označené (*).
  2. Inzerent, kterým je fyzická osoba, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, a to zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerci. Inzerent dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto osobní údaje Provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Inzerent bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele. Provozovatel garantuje Inzerentovi i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 ZOOU.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití Inzerce nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svou emailovou adresu s přístupovými údaji nebo heslo k editaci Inzerce třetí osobě, nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzerci, která jsou v souladu s Pravidly Inzerce na serveru Outdoor-Bazar a která jsou uvedená níže v čl.4 (dále jen „Pravidla Inzerce“). Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla Inzerce změnit dle článku 5.5. Provozovatel je oprávněn Inzerci, která nesplňuje Pravidla Inzerce ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
  2. Za obsah Inzerce odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerce. Inzerent je povinen při zadávání Inzerce dodržovat tyto Obchodní podmínky a příslušné právní předpisy.
  3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerce a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
  4. V případě, že Inzerent připojí k Inzerci fotografie, uděluje okamžikem vložení Inzerce na Server Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu  zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru Outdoor-Bazar a v souladu s těmito Obchodními podmínkami. 
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Obchodními podmínkami.
  6. Inzerent je v Inzerci povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínkách prodeje zboží/poskytnutí služby. 
  7. Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzerci. Duplicitní Inzercí se rozumí Inzerce shodná s jinou Inzercí a nebo Inzerce prostřednictvím které je nabízeno shodné zboží a/nebo služby za obdobných podmínek.
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Inzerce zveřejňovaná na Serveru není duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzerci ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
  9. Inzerenti na serveru Outdoor-Bazar nemají žádný právní nárok na využívání této služby. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit Inzerci, popř. omezit Inzerci Inzerentům.
  10. Inzerentem vložená Inzerce je na Serveru zobrazována omezenou dobu a to 30 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 30 dní ode dne vložení Inzerce bude Inzerce ze Serveru zcela odstraněna. Inzerent bude o této skutečnosti informován e-mailem vždy 5 dní před uplynutím této lhůty. Inzerent má možnost v této době 5ti dní zobrazení Inzerce prodloužit o dalších 30 dní. Inzerent může prodloužit zobrazení své Inzerce maximálně 3x.
  11. Inzerent je oprávněn jím vloženou Inzerci ze Serveru kdykoli odstranit.
  12. Inzerentem smazaná inzerce bude ze Serveru zcela odstraněna.
  13. Provozovatel zprostředkovává pouze kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese plně Inzerent a Zájemce. 
  14. Provozovatel je oprávněn Inzerci, která dle jeho uvážení nesplňuje tyto Obchodní podmínky, či jinak negativně ovlivňuje chod Serveru, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerentovi znemožnit vkládání Inzerce pod e-mailovou adresou, kterou k Inzerci používá. Tímto mu bude znemožněno další využívání služeb Serveru.
  15. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzerci, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
  16. Jednotlivá inzerce může být za účelem zobrazování na Serveru zařazována do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerce na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
  17. Každá inzerce musí být umístěna do co nejpřesnější kategorie.
  18. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Inzerentem k Inzerci a zobrazovaných na Serveru.
  19. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerce z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením Inzerce na Serveru a správného zařazení. Gramatickou úpravou Inzerce nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerci, ani za to, že Inzerent je oprávněn zboží prodat a/nebo službu poskytnout a že Zájemce je oprávněn zboží koupit nebo službu přijmout.
  20. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.
 4. Pravidla Inzerce

  1. Inzerent nesmí na Server vložit Inzerci propagující násilí, rasovou nesnášenlivost, inzerci pornografického charakteru, inzerci, která je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo inzerci na zboží, jehož prodej je zakázán či omezen či které bylo získáno v rozporu s právními předpisy.
  2. Pokud je k prodeji a/nebo nákupu zboží a/nebo poskytnutí služby nutné schválení, koncese nebo jiné povolení, je Inzerent oprávněn vložit Inzerát na Server, pouze pokud mu bylo takové schválení, koncese nebo jiné povolení uděleno.
  3. Text Inzerce ani obrázky připojené k Inzerci uveřejněné na Serveru nesmí obsahovat obchodní sdělení ani reklamu.
  4. Vkládání inzerátů se dále řídí těmito pravidly:
   1. Každý Inzerent může mít maximálně 10 aktivních Inzercí.
   2. Inzerci není povoleno vkládat pomocí automatických nástrojů, importů či jiným nestandardním způsobem.
   3. Text Inzerce:
    • musí jednoznačně a pravdivě popisovat, co je předmětem nabídky Inzerce.
    • nesmí obsahovat vulgární a nevhodná slova nebo znaky, neobjektivní výrazy a informace, které nesouvisí s nabízeným zbožím/službou.
   4. Fotografie Inzerce:
    • musí být originálně pořízeny Inzerentem, nebo Inzerent musí být oprávněn s takovými fotografiemi nakládat.
    • musí zobrazovat skutečný stav nabízeného předmětu.
  5. Na Server je zakázáno vkládat inzeráty s nabídkou jiného typu zboží nebo služeb než outdoorového charakteru, zejména pak níže popsaných druhů zboží nebo služeb:
   1. tabákové výrobky (cigarety, doutníky, cigaretový tabák, tabák), alkoholické nápoje, psychotropní látky,
   2. léky a léčivé přípravky dostupné pouze na předpis nebo určené pro farmaceutické použití,
   3. střelné zbraně (včetně airsoftových, paintballových, plynových, historických či znehodnocených zbraní), součástky zbraní, příslušenství ke střelným zbraním a střelivo, zábavní pyrotechnika,
   4. finanční služby a finanční poradenství (poskytování půjček, oddlužení, vyplacení exekuce, investice, apod.),
   5. nabídky pojištění a poradenství v oblasti pojištění,
   6. výkup / prodej pohledávek,
   7. nehmotné zboží (herní účty, virtuální komodity, aktivační kódy, licenční klíče, elektronické knihy, datové soubory, apod.),
   8. repliky nebo napodobeniny známých značek,
   9. hudbu, filmy, hry a jiná audiovizuální díla na neoriginálních nosičích,
   10. nabídky zaměstnání a zprostředkování zaměstnání nebo přivýdělků.
 5. Závěrečná ustanovení

  1. Provozovatel Serveru si vyhrazuje právo smazat jakoukoliv Inzerci bez předchozího upozornění.
  2. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.
  3. Vytvořením inzerce a stisknutím tlačítka "Vytvořit" potvrzuje Inzerent, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami internetového serveru Outdoor-Bazar a dle ust. § 1824 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřel smlouvu.
  4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou po dobu zobrazení Inzerce. Inzerent je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy tím že odstraní Inzerci ze Serveru. Smlouva je ukončena také smazáním Inzerce ze Serveru ze strany Provozovatele.
  5. Provozovatel Serveru je oprávněn měnit tyto Obchodní podmínky.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.5.2015. 

NzkzY2